Algemene voorwaarden

Gewoon omdat het moet

Algemene voorwaarden

iMayla.eu - wij maken alles

Geschreven op: 01-02-2022

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen iMayla te Weert, Kamer van Koophandel 85361127 en haar wederpartijen(“Opdrachtgever”). Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor iMayla alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

1. Offerte en aanvaarding

1.1. iMayla stelt een offerte op waarin iMayla aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) iMayla aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
1.2. In het algemeen omvatten de Diensten onderhoud aan de hardware en software van Opdrachtgever, configuratie en installatie van hardware en software ten behoeve van Opdrachtgever, het maken van maatwerksoftware op verzoek van Opdrachtgever, en al het geen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
1.3. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. iMayla kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien iMayla daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
1.4. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door iMayla. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan.
1.5. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat iMayla werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever iMayla verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
1.6. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.
1.7. iMayla zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen.
1.8. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft iMayla het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. iMayla is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

2. Uitvoering van de Diensten

2.1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door iMayla uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

3. Ontwikkelen van Diensten

3.1. Indien een Dienst strekt tot het maken van Werken, zoals maar niet beperkt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), is daarop het in dit artikel bepaalde van toepassing.
3.2. iMayla geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-couranten of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.
3.3. iMayla zal de werken op een passende wijze elektronisch beschikbaar stellen.
3.4. iMayla zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS en SQL-backups of PHP-code) van geleverde Werken aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.
3.5. iMayla zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang iMayla Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat iMayla Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. iMayla is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is iMayla gerechtigd kosten inrekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

4. Oplevering en aanvaarding

4.1. iMayla zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
4.2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
4.3. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij iMayla het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een drie (3) maanden na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

5. Rechten van intellectuele eigendom

5.1. Opdrachtgever is alleen gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt als dat expliciet overeengekomen is.
5.2. De door iMayla ontwikkelde Werken blijven eigendom van iMayla. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.
5.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
5.4. Het is iMayla toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien iMayla door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
5.5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000,00 per inbreuk makende handeling betalen aan iMayla. Dit doet niets af aan het recht van iMayla om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.

6. Installatie en onderhoud van Werken

6.1. iMayla installeert het Werk bij Opdrachtgever op een aangewezen server, iMayla zorgt hiermee dat alles perfect werkt.
6.2. Opdrachtgever heeft zelf de verantwoording om het Werk up-to-date te houden. De modules die worden ingeladen bij derde om het Werk van Opdrachtgever goed te laten functioneren worden door iMayla niet geüpdatet. Dit wil zeggen dat iMayla de nieuwste versie van de software heeft gebruikt ten tijden van ontwikkeling Werk en alles wat er na wordt geüpdatet niet onze verantwoordelijkheid is. Opdrachtgever kan iMayla hier voor wel benaderen om de website eens in de zoveel tijd een software update uit te voeren, dus neem contact op!

7. Wijzigingen aan de Diensten

7.1. Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
7.2. Indien iMayla meer werk moet verrichten dan iMayla had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is iMayla gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat iMayla tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

8. Prijzen en betaling

8.1. Alle prijzen zijn in euro's en exclusief btw, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.

9. Geheimhouding

9.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
9.2. iMayla mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
9.3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

10. Aansprakelijkheid

10.1. iMayla kan nimmer aansprakelijk gesteld worden, de bestanden die nodig zijn om bepaalde delen van het Werk te laten functioneren zijn bestanden van derde.
10.2. Zoals beschreven in artikel 6. (Installatie en onderhoud van Werken) draagt iMayla zorg voor de installatie van het Werk op een server van Opdrachtgever. De bestanden zijn op dat moment uptodate.
10.3. Betaal opties die iMayla in het Werk van Opdrachtgever zet zijn derde bestanden van een betaalprovider zo als Mollie.nl of targetpay.nl. iMayla is nooit verantwoordelijk voor storingen, programma fouten/bugs en/of error's door het niet up-to-date houden van de bestanden.
10.4. Opdrachtgever mag het Werk zelf installeren op een server, echter valt dit buiten de verantwoordlijkheid en garantie van 100% functioneren van iMayla.

11. Duur en opzegging

11.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
11.2. Opdrachtgever kan een dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom gelijk aan de gemaakte uren tegen binnen iMayla geldend uurtarief van 62.50euro(excl).
11.3. Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud)wordt de overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
11.4. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is iMayla gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. iMayla is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

12. Wijzigingen in overeenkomst

12.1. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt en overeengekomen met Opdrachtgever tijdens het maken van de dienst.

13. Slotbepalingen

13.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin iMayla gevestigd is.
13.2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
13.3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
13.4. De door iMayla ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
13.5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is iMayla steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Lees onze Privacy verklaring

Menu

Home pagina
Support Over ons Contact Blog artikelen Ideeën realiseren Een eigen website Verdien geld met iMayla PHP Scripts Webapplicaties Google AMP SEO Online marketing Webshop Webdesign Affiliate Webmaster tools